Skip to main content

Když víte, kde je nejvíce potřeba pomoci

Ze všech sil se snažíme o to, aby energie, která pomáhá, byla všude kolem nás. Obzvláště je jí potřeba kolem dětí, které jsou naší budoucností a které se bez podpory svého okolí neobejdou. Víte, kde by jí bylo nejvíce potřeba?

Vaše žádosti o finanční podporu přijímáme poštou na adrese:

Nadační fond Energie pomáhá
Vaníčkova 1594/1400 01 Ústí nad Labem

nebo elektronicky na adrese bartosovami@centropol.cz. Vaše žádosti budou posouzeny Správní radou NFEP na jejím nejbližším zasedání.

V tento okamžik náš nadační fond nevypisuje žádné grantové výzvy. 

Vaše nejčastější otázky

Jaký je proces při schvalování podaných žádostí?

Jaké typy žádostí NFEP přijímá?

Náš nadační fond přijímá žádosti o příspěvek na:

 • rehabilitační pobyty
 • zdravotní a kompenzační pomůcky
 • vzdělávání v oblasti zdravovědy
 • přístroje a pomůcky k záchraně lidských životů,
 • realizaci benefičních a jiných akcí především pro děti a mládež
 • na další oblasti dle rozhodnutí správní rady

Mimo naší podporu zpravidla zůstávají žádosti o příspěvek na:

 • osobní automobily
 • úhradu osobních dluhů
 • úhradu nákladů na koupi nemovitosti

Proplácíte náklady i zpětně?

Náklady zpětně bohužel neproplácíme.

Komu a na jaké účely může NFEP poskytnout podporu?

Poskytujeme prostředky aktivním jednotlivcům i nevládním organizacím. Prostřednictvím naší činnosti chceme nabídnout pomoc těm, kteří ji nejvíc potřebují a zároveň podpořit zájem o přirozenou humánní pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Více informací naleznete na stránce O nadačním fondu.

Je potřeba uvádět opatrovníka/statutárního zástupce?

Ano, uveďte jméno opatrovníka/statutárního zástupce nebo jiné osoby, která je oprávněna jednat za příjemce ve smluvních záležitostech. V případě, že je takových osob více, uveďte je všechny.

Kdo je kontaktní osoba?

Kontaktní osoba je ta, která spolupracuje a komunikuje s NFEP v průběhu vyřizování žádosti.

Co je potřeba k žádosti doplnit?

K žádosti se přikládá co nejvíce informací potřebných k posouzení. V případě, že bude cokoli chybět, budeme vás kontaktovat.

Jaké informace vás nejvíce zajímají? Co mám v žádosti zdůraznit?

Stručně a srozumitelně popište o jakou podporu žádáte. Napište, čemu se vy nebo vaše organizace věnujete. Doložte všechny dokumenty (jejich kopie), které mohou ovlivnit posouzení žádosti . Posuzovatelé díky nim lépe pochopí váš záměr (jaké problémy řešíte, v jakém prostředí žijete, co byste chtěli zrealizovat).

Je potřeba získat na podporu mojí žádosti i jiné zdroje nebo vložit vlastní prostředky?

Nadační dary nemají podmínku spolufinancování, tudíž můžete žádat o částku pokrývající 100 % nákladů. Vložením vlastních prostředků nebo dalších možných zdrojů (prostředky dárců, partnerů, sponzorů aj.) ukážete vážnost s jakou k žádosti přistupujete.

Je možné, aby jeden žadatel podal více žádostí?

Určitě ano. Doporučujeme ale soustředit se spíš na jednu žádost, která má pak větší šanci na podporu.

Podali jsme žádost o finanční podporu. Jak se dozvíme výsledky?

Informaci o tom, zda byla žadateli přiznána finanční podpora, posíláme e-mailem. Vybraní žadatelé od nás následně obdrží darovací smlouvu, ve které bude specifikována výše i účel nadačního příspěvku.

Pokud je moje žádost podpořena, jaký je další postup?

Na základě vaší žádosti vytvoříme darovací smlouvu, kterou vám zašleme k podpisu. Po podpisu darovací smlouvy oběma stranami vám na účet odešleme do třiceti dnů (nedohodnou-li se strany jinak) finanční částku ve schválené výši.

Co dělat v případě zamítnutí žádosti?

Pokud obdržíte zprávu o zamítnutí žádosti, znamená to, že správní rada vaši žádost nepodpořila. Z kapacitních důvodů správní rada neuvádí jednotlivé důvody zamítnutí podpory.

V případě úspěšné žádosti i realizace projektu je třeba podle darovací smlouvy vyhotovit vyúčtování. Jak má vypadat? Zašlete nám nějaký speciální formulář?

Vzhledem k tomu, že každý námi podpořený projekt je unikátní, nezasíláme organizacím žádný standardizovaný formulář. Vyúčtování lze zaslat elektronicky i v listinné podobě.

Vyúčtování by mělo obsahovat:

 • tabulku s přehledem položek, které byly za přispění nadace pořízeny/zaplaceny
 • stručný popis vývoje projektu, jeho zhodnocení, zhodnocení přínosu poskytnutého nadačního příspěvku
 • fotodokumentaci
 • kopii účtenek/faktur.

Jak darovat finanční prostředky nadačnímu fondu?

Převeďte dar na bankovní účet číslo 2114839495/2700. Na vložený příspěvek vám vystavíme darovací smlouvu, díky níž můžete uplatnit úlevu na daních, a certifikát dárce.

Kam putují peníze?

Příspěvky poskytujeme jednotlivcům a společnostem, na jejichž nepříznivou situaci jsme byli upozorněni jejich blízkými. Hodnověrnost ověřujeme u každé podané žádosti.