Žadatelé

Když víte, kde je nejvíce potřeba pomoci

Ze všech sil se snažíme o to, aby energie, která pomáhá, byla všude kolem nás. Obzvláště je jí potřeba kolem dětí, které jsou naší budoucností a které se bez podpory svého okolí neobejdou. Víte, kde by jí bylo nejvíce potřeba?

Vaše žádosti o finanční podporu přijímáme poštou na adrese:

Nadační fond Energie pomáhá
Vaníčkova 1594/1
400 01 Ústí nad Labem


nebo elektronicky na adrese
info@energie-pomaha.cz. Vaše žádosti budou posouzeny Správní radou NFEP na jejím nejbližším zasedání.

V tento okamžik náš nadační fond nevypisuje žádné grantové výzvy. 


Vaše nejčastější otázky

 

Dotaz: Jaký je proces při schvalování podaných žádostí?
Odpověď: O přiznání a výši finančního příspěvku rozhoduje po detailním posouzení správní rada NFEP, která zasedá průběžně dle možností. O rozhodnutí správní rady jsou následně žadatelé vyrozuměni e-mailem.


Dotaz: Jaké typy žádostí NFEP přijímá?
Odpověď: Náš nadační fond přijímá žádosti o příspěvek na:

› rehabilitační pobyty,
› zdravotní a kompenzační pomůcky,
› vzdělávání v oblasti zdravovědy,
› přístroje a pomůcky k záchraně lidských životů,
› realizaci benefičních a jiných akcí především pro děti a mládež,
› na další oblasti dle rozhodnutí správní rady.

Mimo naší podporu zpravidla zůstávají žádosti o příspěvek na:

› osobní automobily,
› úhradu osobních dluhů,
› úhradu nákladů na koupi nemovitosti.


Dotaz: Proplácíte náklady i zpětně?
Odpověď: Náklady zpětně bohužel neproplácíme.


Dotaz: Komu a na jaké účely může NFEP poskytnout podporu?
Odpověď: Poskytujeme prostředky aktivním jednotlivcům i nevládním organizacím. Prostřednictvím naší činnosti chceme nabídnout pomoc těm, kteří ji nejvíc potřebují a zároveň podpořit zájem o přirozenou humánní pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Více informací naleznete na stránce O nadačním fondu.


Dotaz: Je potřeba uvádět opatrovníka/statutárního zástupce?
Odpověď: Ano, uveďte jméno opatrovníka/statutárního zástupce nebo jiné osoby, která je oprávněna jednat za příjemce ve smluvních záležitostech. V případě, že je takových osob více, uveďte je všechny.


Dotaz: Kdo je kontaktní osoba?
Odpověď: Kontaktní osoba je ta, která spolupracuje a komunikuje s NFEP v průběhu vyřizování žádosti.


Dotaz: Co je potřeba k žádosti doplnit?
Odpověď: K žádosti se přikládá co nejvíce informací potřebných k posouzení. V případě, že bude cokoli chybět, budeme vás kontaktovat.


Dotaz: Jaké informace vás nejvíce zajímají? Co mám v žádosti zdůraznit?
Odpověď: Stručně a srozumitelně popište o jakou podporu žádáte. Napište, čemu se vy nebo vaše organizace věnujete. Doložte všechny dokumenty (jejich kopie), které mohou ovlivnit posouzení žádosti . Posuzovatelé díky nim lépe pochopí váš záměr (jaké problémy řešíte, v jakém prostředí žijete, co byste chtěli zrealizovat).


Dotaz: Je potřeba získat na podporu mojí žádosti i jiné zdroje nebo vložit vlastní prostředky?
Odpověď: Nadační dary nemají podmínku spolufinancování, tudíž můžete žádat o částku pokrývající 100 % nákladů. Vložením vlastních prostředků nebo dalších možných zdrojů (prostředky dárců, partnerů, sponzorů aj.) ukážete vážnost s jakou k žádosti přistupujete.


Dotaz: Je možné, aby jeden žadatel podal více žádostí?
Odpověď: Určitě ano. Doporučujeme ale soustředit se spíš na jednu žádost, která má pak větší šanci na podporu.


Dotaz: Podali jsme žádost o finanční podporu. Jak se dozvíme výsledky?
Odpověď: Informaci o tom, zda byla žadateli přiznána finanční podpora, posíláme e-mailem. Vybraní žadatelé od nás následně obdrží darovací smlouvu, ve které bude specifikována výše i účel nadačního příspěvku.


Dotaz: Pokud je moje žádost podpořena, jaký je další postup?
Odpověď: Na základě vaší žádosti vytvoříme darovací smlouvu, kterou vám zašleme k podpisu. Po podpisu darovací smlouvy oběma stranami vám na účet odešleme do třiceti dnů (nedohodnou-li se strany jinak) finanční částku ve schválené výši.


Dotaz: Co dělat v případě zamítnutí žádosti?
Odpověď: Pokud obdržíte zprávu o zamítnutí žádosti, znamená to, že správní rada vaši žádost nepodpořila. Z kapacitních důvodů správní rada neuvádí jednotlivé důvody zamítnutí podpory.


Dotaz: V případě úspěšné žádosti i realizace projektu je třeba podle darovací smlouvy vyhotovit vyúčtování. Jak má vypadat? Zašlete nám nějaký speciální formulář?
Odpověď: Vzhledem k tomu, že každý námi podpořený projekt je unikátní, nezasíláme organizacím žádný standardizovaný formulář. Vyúčtování lze zaslat elektronicky i v listinné podobě.

Vyúčtování by mělo obsahovat:

› tabulku s přehledem položek, které byly za přispění nadace pořízeny/zaplaceny,
› stručný popis vývoje projektu, jeho zhodnocení, zhodnocení přínosu poskytnutého nadačního příspěvku,
› fotodokumentaci,
› kopii účtenek/faktur.


Dotaz: Jak darovat finanční prostředky nadačnímu fondu?
Odpověď: Využijte platební brány přímo na webu Energie pomáhá.
Převeďte dar na bankovní účet číslo 2114839495/2700. Na vložený příspěvek vám vystavíme darovací smlouvu, díky níž můžete uplatnit úlevu na daních, a certifikát dárce.


Dotaz: Kam putují peníze?
Odpověď: Příspěvky poskytujeme jednotlivcům a společnostem, na jejichž nepříznivou situaci jsme byli upozorněni jejich blízkými. Hodnověrnost ověřujeme u každé podané žádosti.